جهشی از دنیای کسب و کار سنتی به مدرن با فناوری AVL

جهشی از دنیای کسب و کار سنتی به مدرن با فناوری AVL
سامانه Automatic Vehicle Location که آنرا به اختصار با AVL نمایش میدهن...